Zaštita osobnih podataka

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba) Studentski centar Rijeka (dalje u tekstu: Centar) želi obavijestiti svoje radnike, studente, goste, dobavljače i ostale pojedince s kojima posluje da Centar pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka u skladu s važećim propisima, a posebno Uredbom. Centar svojim korisnicima pruža jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućava jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podatcima i privolama. 

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Centar će u određenim situacijama od Vas zatražiti privolu kako bi mogli koristiti Vaše osobne podatke. Centar prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo (prehrana, smještaj, Student servis, organizacija slobodnog vremena studenata) i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu s Uredbom i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Uvijek upotrebljavamo samo one podatke korisnika koji su nužni za postizanje određene svrhe. Osobni podatci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.
Centar osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima. Upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Centra, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.
Korisnici imaju mogućnost ostvarivati sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podatcima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor.

U slučaju ako imate dodatna pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka: Tel. 051/584-509; Mob. 099 529 38 08; Fax. 051/584-534; e-mail: sluzbenik.zop@scri.uniri.hr

 
.